Polityka prywatności

Przez Aleksandra Kwiecień

I  

 Zawartość polityki prywatności administratora 

1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych  osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.perfect wedding.pl (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO).  

2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez  Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych  technologii znajdują się również w polityce cookies.  

II  

 Administrator danych 

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest:  

Pesto Aleksandra Kwiecień z siedzibą w Długołęce, kod pocztowy 55-095, ul. Świerkowa 35  będące właścicielem strony internetowej www.perfect-wedding.pl  

Z administratorem danych można kontaktować się:  

1) pod adresem korespondencyjnym:       

2) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@perfect-wedding.pl      

III  

 Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych 

1. Działanie Strony 

1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:  

1) informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania  usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych  technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące  urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;  

2) informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do  geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej  dostosowanych ofert produktów i usług.  

2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz  w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym  administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.  3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony,  tj. umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym na 

stronie www.perfect-wedding.pl oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku  z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych  technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie  z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są 

przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.  2. Reklamacje 

1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników  składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności  zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania  reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania  reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko  użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne  podobne technologie, informacje o urządzeniach.  

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług,  tj. umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym na  stronie www.perfect-wedding.pl i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia  reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego  w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami  wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.  

3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń 

1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia  postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych  obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych  użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych  podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do  czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia  roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie  z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.  

2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych  użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub  podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu,  np. sądom, policji, prokuraturze.  

3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących  obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o  świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie  administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika.  Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw 

i wolności usługobiorcy.  

4. Statystyki korzystania z usług 

1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne  dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego  czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych  funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator  korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych.  

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym  interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości  oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw  i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane  w  żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej  dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony  oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem  rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.  

3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.  

4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących  poszczególnych użytkowników.  

5. Okres dostępności danych statystycznych może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz  pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej  wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez  dostawcę ww. narzędzia.  

5. Działania marketingowe i PR administratora 

Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach  lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym  na publikacji treści związanych ze  świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji,  w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw  i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej  zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty  na Stronie.  

6. Działania marketingowe innych produktów lub usług 

1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów  lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie  marketingu. 

2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym  na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie  działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi  na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej  zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec  przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.  

IV  

Odbiorcy danych użytkowników 

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym  na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji  usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi  marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.  

V  

 Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.  

VI  

 Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:  

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane  osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do  nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych  osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną 

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do  żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych  przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego  przetwarzania (art. 15 RODO);  

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);  3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 

nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);  4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator  nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów  przetwarzania (art. 17 RODO);  

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (art. 18 RODO), gdy:  

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres  pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,  

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich  usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,  

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane  dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu  stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne  wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;  

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym  formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które  dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,  jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią 

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);  7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych  w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,  praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze  od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania  danych w tych celach (art. 21 RODO);  

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie  danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.  Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych  osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.  

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna  skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem  i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.  

VII  

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,  z którym można kontaktować się w następujący sposób:  

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:  

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.  

VIII  

 Inspektor ochrony danych 

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:  

1) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej  

2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.  

IX  

 Zmiany polityki prywatności 

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi  potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom  dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki  prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.  

2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 6.12.2020  

X  

 Akty prawne przywoływane w klauzuli  

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);  

2) art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025  ze zm.);  

3) art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);  

4) art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).